Biedt perspectief bij de meest voorkomende bedrijfsactiviteiten.

Bedrijfsactiviteiten

Jij ziet kansen en wil gewoon ondernemen. Jij hebt behoefte aan een sparringpartner met juridische kennis en ervaring die met je meedenkt over de mogelijkheden die jij dagelijks ziet.

Van Riel advocaten biedt perspectief bij de meest voorkomende bedrijfsactiviteiten waarbij juridische kennis onmisbaar is. Zodat jij de risico’s kunt beheersen en kunt focussen op de toekomst. De bedrijfsactiviteiten waarover wij dagelijks adviseren, gaan onder andere over verschillende contracten en procedures.

Bij contracten kijken wij met jou mee naar overeenkomsten van opdracht, algemene voorwaarden, verwerkersovereenkomsten, huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, handelsovereenkomsten

Bij procedures denken wij uiteraard aan de mogelijkheden bij gerechtelijke procedures, zoals over de nakoming van afspraken en wanprestaties, loonvorderingen en ontslag, maar ook aan dagelijkse bedrijfsprocessen zoals de huuropzegging, ontslag op staande voet, een beslaglegging, een melding Datalek of een zieke werknemer.

Veelgestelde vragen

Jouw rechten en plichten als werkgever, maar ook die van de zieke werknemer zijn opgenomen in de Wet Verbetering Poortwachter. Daarin staat verschillende termijnen en regels voor verslaglegging en voortgangsgesprekken. Let op dat je als werkgever slechts in beperkte mate mag vastleggen over wat een werknemer mankeert. Vooral naar mate de arbeidsongeschiktheid langer duurt, kan de frustratie aan beide zijden toenemen. Laat je tijdens dit traject goed voorlichten om zorgvuldig te handelen. Ga niet zomaar over tot het inhouden van loon of ontslag van zieke werknemers. Dit is slechts in uiterste gevallen toelaatbaar.

De werknemer zal moeten stellen en bewijzen dat hij schade heeft geleden en dat er een verband bestaat tussen deze schade en zijn werkzaamheden. Lukt dit, dan zal je als werkgever aansprakelijk zijn, tenzij je kunt aantonen dat je aan je zorgplicht hebt voldaan, de schade niet het gevolg is van het tekortschieten van deze zorgplicht, of de schade ook bij nakoming van de zorgplicht zou zijn ontstaan, of de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Kortom, er geldt nogal een bewijslastverdeling voordat aansprakelijkheid kan worden vastgesteld.

Ik heb een verwerkersovereenkomst, voldoe ik nu aan de AVG? Dit horen wij vaker in onze praktijk. Het antwoord is “Nee”. De AVG brengt meerdere verplichtingen voor een onderneming met zich mee indien het persoonsgegevens verwerkt of laat verwerken. Breng samen met een specialist uw activiteiten in kaart en of daarbij persoonsgegevens worden verwerkt en zo ja, met wie? Op basis daarvan kan er gekeken worden wat en met wie het een en ander nog nader geregeld moet worden om jouw onderneming AVG-proof te maken.

Bij reorganisaties zal er meestal sprake zijn van bedrijfseconomische omstandigheden. Wil je een of meerdere dienstverbanden beëindigen, dan dien je daarvoor een aanvraag in te dienen bij het UWV. Er gelden daarbij vanzelfsprekend de nodige regels, zodat je niet vrij bent om zomaar de krenten uit de pap te halen. Een reorganisatie verdient uiteraard een grondige voorbereiding, voordat de nodige aanvragen bij het UWV worden ingediend. Wellicht zijn er zelfs mogelijkheden om werknemers een vaststellingsovereenkomst aan te bieden. Laat u voorlichten door een arbeidsspecialist van ons kantoor.

Bij de opzegging van de huur is het altijd van belang om eerst te beoordelen welke huurregels van toepassing zijn. In sommige gevallen heeft een huurder recht op huurbescherming. Dat kan betrekking hebben op de huurtermijn, maar ook op de termijn voor ontruiming. Daarbij kan ook de reden voor de opzegging door de verhuurder van belang zijn. Opzegging is dus aan regels gebonden.

Een vaststellingsovereenkomst wordt meestal gebruikt om de afspraken tussen partijen vast te leggen, over de wijze waarop zij een geschil op een minnelijke wijze wensen te regelen. Het is bij het opstellen van vaststellingsovereenkomst dan ook van belang om vooral goed in de gaten te houden dat met de geformuleerde afspraken, de gehele discussie is afgedekt. Kortom, geen open eindjes!

Beslaglegging kan uitermate effectief zijn om betaling van jouw facturen af te dwingen. Niet alleen beslag onder een bank, maar vooral ook beslagleggingen onder opdrachtgevers kan onder omstandigheden mogelijk zijn en veel effectiever zijn dan een beslag onder een bank. Wanneer de druk maar hoog genoeg wordt opgevoerd, blijkt soms dat de betaling dan ineens toch mogelijk is. Je zal alleen de juiste snaar moeten weten te raken. Indien nodig zetten wij een beslaglegging graag in als strategisch drukmiddel.

Een concurrentiebeding mag je opnemen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd dien je specifiek te motiveren wat daarvoor jouw zwaarwegende omstandigheden zijn. De mate waarin het concurrentiebeding onredelijk belastend is voor een werknemer, kan van invloed zijn op een latere discussie over de rechtsgeldigheid van zo’n beding. Laat je vooraf dus goed adviseren over de wijze waarop je een concurrentiebeding formuleert. Dan voorkom je dat het beding op een later moment zou kunnen worden vernietigd.

“You’re fired!” Makkelijker gezegd dan gedaan. We dienen namelijk altijd rekening te houden met een aantal wettelijke voorwaarden om een arbeidsovereenkomst onmiddellijk met een werknemer te kunnen opzeggen. Er moet een dringende reden zijn, welke aan de werknemer moet worden medegedeeld en wel “onverwijld”. Wij leggen u graag uit hoe u op een juiste wijze een medewerker ontslaat op staande voet, mocht dat nodig zijn.

Bij huurovereenkomsten is het altijd van belang dat er goed wordt onderscheiden en bepaald, wat er wordt gehuurd. Bij bedrijfsruimte geldt namelijk dat er twee verschillende wettelijke regels van toepassing zouden kunnen zijn. Dit is onder andere van invloed op de mate waarin huurders worden beschermd. Je dient verder ook alert te zijn op afwijkende huurbepalingen en algemene voorwaarden, de huurtermijnen en de onderhoudsverplichtingen. Voor je het weet ga je een overeenkomst aan voor 5 jaar en kom je daar niet zomaar vanaf. Het is altijd beter om een huurovereenkomst even te laten controleren door een huurspecialist.

Heb je inhoudelijke vragen?

Vraag een gratis intakegesprek aan en ontvang antwoorden op al je vragen.

Bekijk ook eens deze onderwerpen